WG reageert op onderwijsmoties: "Wat is wijs?"

WG reageert op onderwijsmoties: "Wat is wijs?"

 
Voorzitter, onze reactie op de voorliggende motie hebben wij een titel meegegeven, namelijk  “Wat is wijs?” In het kader van het  proces naar  een nieuw Integraal Huisvestingsplan voor het onderwijs heeft de hele raad in deze raadsperiode een bezoek gebracht aan de Nutsschool, de Franciscusschool en het Twents Carmel College, locatie Lyceumstraat. We hebben kunnen zien en ervaren wat de knelpunten op de betreffende scholen zijn. Voor een zorgvuldige afweging van alle belangen heeft de fractie van de WG, maar hebben ook meerdere andere fracties vervolgens met verschillende  geledingen van deze locaties gesproken. Onze conclusie was duidelijk. Vooral vanuit personeel was er duidelijk behoefte om op de huidige locaties verder te gaan. En dat zou betekenen nieuwbouw Nutsschool en revitalisering van de Franciscusschool. Voor clustering van scholen, zoals voorgesteld door de schoolbesturen,  was nauwelijks draagvlak. Ook wij als fractie van de WG hebben meerdere keren aangegeven geen voorstander te zijn van deze clustering.
 
Ook voor het scholencomplex De Essen hebben wij aandacht gevraagd. Tijdens de raadsvergadering van 9 november 2015  -  dat is nu meer dan 2 jaar geleden  -  heeft de raad ruim € 1.600.000,- beschikbaar gesteld voor de noodzakelijke renovatie en functionele aanpassingen van basisschool De Linde en basisschool De Esch. In de gespreksverslagen kunnen we lezen dat beide schoolbesturen meerdere varianten hebben besproken en dat dit voor hen uiteindelijk de beste oplossing was.
 
Op 5 oktober jongstleden hebben wij het college een brief gestuurd waarin wij ons zorgen maken over het uitstel van deze noodzakelijke renovatie. Het college heeft gereageerd en voor het scholengebouw De Essen moet er uiterlijk 1 april duidelijkheid komen hoe de schoolbesturen het scholencomplex willen renoveren. Deze reactie kunnen wij van harte ondersteunen. Op eigen initiatief hebben de schoolbesturen onderzoek laten uitvoeren naar de mogelijkheden om niet alleen te renoveren, maar ook te verduurzamen. Dat zal ongetwijfeld leiden tot een ander prijskaartje. De vraag is nu echter of dit nieuwe prijskaartje volledig op het bordje van de Oldenzaalse gemeenschap moet komen te liggen.
 
Het Twents Carmel College heeft onlangs laten weten de verbouw- dan wel nieuwbouwplannen voorlopig op te schuiven. Dat betekent dat we ons nu dus concentreren op het basisonderwijs in Oldenzaal, o.a. dus scholengebouw De Essen, de Franciscusschool en de Nutsschool.
 
En wat dan te doen als raad? We hebben scholen bezocht, vele gesprekken gevoerd, twee jaar geleden ruim € 1.600.000,- beschikbaar gesteld. Een schoolbestuur dat eerst akkoord is met het IHP en vervolgens toch weer niet. En twee schoolbesturen die zelf hebben gekozen voor een variant van renovatie maar na meer dan twee jaar nog niet zijn begonnen met die o zo noodzakelijke renovatie.
Wat wordt de volgende stap? Mails en brieven volgden elkaar in rap tempo op.
 
Zoals afgevraagd “wat is wijs” ?
 
Op dit moment onderschrijft de fractie van de WG de motie van nieuwbouw voor De Nutsschool. We willen dat er een oplossing komt voor die school. Maar wij willen uiteraard ook een oplossing voor de Franciscusschool.
Wij roepen hier het college dan ook op om ten aanzien van deze school met concrete uitgewerkte plannen – technisch en financieel - te komen.
 
Woordvoerder: Jan Bekke  Mail: j.bekke@oldenzaal.nl