WG stelt vragen aan het college over te hard rijden Kalheupinklaan

WG stelt vragen aan het college over te hard rijden Kalheupinklaan

 
Geacht college, de Kalheupinklaan is een belangrijke verbindingsweg die ingericht is als een 50 km-weg. Aanwonende bewoners van de Kalheupinklaan hebben bij de fractie van de WG aan de ‘rem’ getrokken en hun zorgen geuit als het gaat om het te hard rijden op deze weg. De bewoners hebben eerder een brief verzonden naar de gemeente met daarin de zorg en de vraag om verkeersremmende maatregelen. Volgens de werkgroep Verkeer zou er na toetsing aan de richtlijnen uit het Mobiliteitsplan geen noodzaak zijn om op deze weg verdere verkeerskundige maatregelen te treffen. Gezien de reactie richting ons van deze bewoners en ook onze zorg als fractie van de WG over het te hard rijden in de Kalheupinklaan stellen wij u de volgende vragen:

1. Zou u kunnen aangeven op welke verschillende manieren de richtlijnen uit het Mobiliteitsplan getoetst zijn ten aanzien van het niet verder aanbrengen van verkeersremmende maatregelen in de Kalheupinklaan?
2. Is er recent cijfermateriaal beschikbaar van gemeten snelheden (2016 en/of 2017) op de Kalheupinklaan? Indien dit cijfermateriaal (nog) niet beschikbaar is, zou u deze metingen dan alsnog kunnen uitvoeren? Zo kunnen wij samen een nog scherper beeld krijgen van de snelheden op de Kalheupinklaan.
3. In de brief aan bewoners geeft u aan dat de politie incidenteel de Kalheupinklaan mee blijft nemen in de handhaving. Is het mogelijk om het niveau van ‘incidenteel’ te verhogen naar ‘structureler’ om het hard rijden te verkleinen en het gevoel van (verkeers)veiligheid te vergroten? Dit aangezien u zelf ook aangeeft in diezelfde brief dat het hier gaat om een belangrijke verbindingsweg.
4. In de brief aan bewoners geeft u ook aan dat zij zelf de kentekens moeten noteren van auto’s die te hard rijden, om deze vervolgens door te geven aan de politie. Dit zodat er eventueel handhavend opgetreden kan worden. Bent u het met de fractie van de WG eens dat dit ‘advies’ te kort door de bocht is en dat dit een directe taak is van de gemeente en in het verlengde de politie?
5. De fractie van de WG zou u ook willen vragen om te onderzoeken of (bijvoorbeeld minder kostbare) fysieke maatregelen hier toepasbaar zijn, mede ter bescherming van bijvoorbeeld fietsers. Mochten deze structurele verkeersremmende maatregelen zoals het aanleggen van lichte drempels of andere fysieke maatregelen echt niet mogelijk zijn is het dan mogelijk om incidentele verkeersremmende maatregelen actief in te zetten? Hierbij denken wij onder andere aan het gebruik van elektronische snelheidsborden die de bewustwording van de snelheid en daarmee de veiligheid mogelijk kunnen vergroten.

Bij voorbaat dank voor uw beantwoording. En alvast een goede jaarwisseling gewenst!

Met vriendelijke groet,

Namens de fractie van de WG,
 
Mike Oude Remmerink
Mail: m.ouderemmerink@oldenzaal.nl