Jan Bekke (WG): "Maak plek voor (rouw)bezinning op begraafplaats."
Raad Oldenzaal: "Stimuleringsregeling Noabershof aanvragen."
Jan Lempsink: "Niet aansluiten F35 door Enschede is een teleurstelling."
WG: "Jammer dat Trees stopt, blij met terugkomst André en Willy!"
Jan Bekke: "Eens met extra krediet voor bibliotheek naar Vijfhoek."
André de Boer: "Vinger aan de pols bij krediet revitalisering zwembad."
Murat Yildirim volgt Trees Vloothuis op als fractievoorzitter WG!
WG: "Mooie ontwikkelingen in binnenstad Oldenzaal!"
1
2
3
4
5
6
7
8

Nieuws

 
Standpunt WG onderwijshuisvesting Oldenzaal staat voor een enorme uitdaging op het gebied van onderwijshuisvesting. In dit kader heeft de Gemeenteraad afgelopen maandag 30 januari een bezoek gebracht aan drie schoolgebouwen in het centrum van Oldenzaal: de Nutsschool, de Franciscusschool en het Twents Carmel College locatie Lyceumstaat. Drie gebouwen die al zestig jaar en ouder zijn en voor een deel ook beeldbepalend voor onze stad. Voor deze drie schoolgebouwen moet de gemeente samen met de onderwijsinstellingen de afweging maken van renovatie of...
lees meer
 
Geacht college, de leegstand van winkelpanden in de Oldenzaalse binnenstad is voor de WG een zeer belangrijk aandachtspunt. De laatste tijd zijn er door het college van B&W diverse positieve stappen gezet om de leegstand van winkelpanden waar mogelijk te bestrijden. Wij denken daarbij aan het initiatief Stadsnoabers en het aanstellen van een binnenstadsmanager. Initiatieven die de fractie van de WG van harte toejuicht. In meerdere gemeenten zijn ook initiatieven ontstaan om leegstaande winkelpanden te benutten voor het intensiveren van het sociaal...
lees meer
 
Geacht college, vervoer gevaarlijke stoffen en leefbaarheid rondom het spoor zijn al vele jaren lang speerpunten van de WG. Samen met de andere Oldenzaalse politieke partijen hebben wij met vaste regelmaat onze zorgen uitgesproken en er bij het college op aangedrongen om samen met andere gemeenten én provincie te blijven optrekken richting landelijke politiek. Natuurlijk zijn wij dan ook verheugd dat we deze week in de krant konden lezen dat onze staatsecretaris Sharon Dijksma de geluidsoverlast in de Twentse spoorgemeenten probeert te beperken. “Zo wordt, onder...
lees meer
 
Geachte collega’s, college, ambtenaren, dames en heren, als het jaar ten einde loopt wordt door velen de balans opgemaakt en wordt er vaak teruggeblikt op het afgelopen jaar. Dat wil ik graag vanavond ook met u even doen. Terug kijken. En misschien kunnen we leren van het verleden en er ons voordeel mee doen voor de toekomst. De wereld om ons heen staat in brand. Oorlogen, bomaanslagen, miljoenen vluchtelingen, wanhopig, ten einde raad, wereldleiders die niet kunnen of willen samenwerken, haarscheurtjes in de Europese samenwerking.  We leven in de...
lees meer

De raad van de gemeente Oldenzaal in vergadering bijeen op 19 december 2016,
 
Overwegende dat:
  • De bestaande Agenda van Twente eind 2017 zal aflopen.
  • Deze agenda de afgelopen tien jaar vormgegeven heeft aan de Twentse sociaaleconomische structuurversterking.
  • Dat eind 2016 de 14 Twentse raden een besluit nemen over een verdere verkenning naar en de ambities van een nieuwe Agenda van Twente.
  • De afzonderlijke 14 Twentse raden in 2017 een besluit moeten nemen over de inhoud en financiering van een...
lees meer
 
Geachte voorzitter, in 2007 hebben de veertien Twentse gemeenten besloten een gezamenlijke investeringsagenda te starten, met als doel de sociaaleconomische structuur van Twente duurzaam en substantieel te versterken. De gemeente Oldenzaal is al lang een zeer betrokken en betrouwbare deelnemer en partner van de regio en daarmee ook van de Agenda van Twente. Nu we het einde van de tien jaarstermijn van de Agenda van Twente bereiken is het goed om terug te blikken en de resultaten in relatie tot de gestelde doelen te evalueren. Er is veel tot stand gebracht, een regio...
lees meer
 
Voorzitter, ofschoon er tijdens het Politiek Forum van 21 november jl. bij de behandeling van dit Mobiliteitsplan al veel vragen over onderdelen uit dit plan zijn gesteld en beantwoord en/of zullen worden meegenomen in het Uitvoeringsprogramma in het 1e kwartaal van 2017, hechten wij er toch grote waarde aan om vanavond enkele in onze ogen meest belangrijke zaken nog een keer te duiden. Tijdens dit forum zijn door de fractie van de WG vele punten genoemd waarvoor wij aandacht hebben gevraagd met het doel de verkeersveiligheid in Oldenzaal  te verbeteren. Uit de...
lees meer
 
WG Oldenzaal biedt een luisterend oor, is gemakkelijk en direct aanspreekbaar en staat open voor uw mening. Ons motto ‘Wij komen naar de Oldenzaalse burger toe’ geldt ook omgekeerd. U komt naar de WG toe. Zo ook Maddy Kamphuis, die ons benaderde vanwege de wens voor een hondenuitlaatveld in de wijk De Essen. Dit heeft geleid tot een burgerinitiatief met als prachtig eindresultaat een hondenuitlaatveld. We hebben met eigen ogen mogen aanschouwen hoe populair het veldje is en hoeveel buurtbewoners er met hun honden gebruik van maken. Behalve dat de honden heerlijk...
lees meer
 
Geacht college, de fractie van de WG bereiken de laatste tijd meerdere signalen uit de Oldenzaalse gemeenschap dat burgers overlast ervaren van groepen ‘hangjongeren’. Deze signalen bereiken ons vooral uit de wijken Zuid Berghuizen en De Thij, maar komen incidenteel ook uit de andere wijken van Oldenzaal. Allereerst wil onze fractie nadrukkelijk stellen dat de Oldenzaalse gemeenschap een gemeenschap is van 0 tot 100 jaar. Ook de jeugd in Oldenzaal heeft daarin een nadrukkelijke plek en dit moeten de Oldenzaalse burgers ook begrijpen. Echter, wij moeten ook oor en...
lees meer

Geacht college, in het Politiek Forum van 14 november j.l. heeft de hr. Köiter via zijn StadsID aandacht gevraagd voor behoud van de voormalige Emmauskerk in de wijk De Thij. In de Programmabegroting 2017 wordt in de Toelichting aanvullend beleid/nieuw beleid op pagina 111 gesproken over potentiële acties rond het winkelcentrum De Thij. Met name wordt gewezen naar een onderzoek van de WBO naar de mogelijkheden van deze voormalige Emmauskerk. Onze fractie heeft zorgen rond de voortgang van de lang in het verleden in gang gezette facelift van dit winkelcentrum.

  • Een totale...
lees meer

Pagina's