Henk Winkelhuis: "Eikenprocessierups óók bestrijden met nestkastjes."
Murat Yildirim: "Gaat ons om verbinden in Oldenzaal bij begroting 2019."
Mike Oude Remmerink: "Gedeelte Seinelaan óók herinrichten."
Henk Winkelhuis: "Bombazijn kan Oldenzaal nóg mooier maken."
Petra Weideveld: "Wat zeggen wij tegen het Rijk over sociaal domein?"
WG: "Hoe zit het met zorgaanbieders Victorie en Take Care?"
Henk Winkelhuis: "Voer goedgekeurde Oldenzaalse stadsideeën uit."
Jan Lempsink: "Pak deze verkeersonveilige situaties in Oldenzaal aan."
1
2
3
4
5
6
7
8

Nieuws

Geacht college, in het Politiek Forum van 14 november j.l. heeft de hr. Köiter via zijn StadsID aandacht gevraagd voor behoud van de voormalige Emmauskerk in de wijk De Thij. In de Programmabegroting 2017 wordt in de Toelichting aanvullend beleid/nieuw beleid op pagina 111 gesproken over potentiële acties rond het winkelcentrum De Thij. Met name wordt gewezen naar een onderzoek van de WBO naar de mogelijkheden van deze voormalige Emmauskerk. Onze fractie heeft zorgen rond de voortgang van de lang in het verleden in gang gezette facelift van dit winkelcentrum.

  • Een totale...
lees meer
 
Geacht college, de fractie van de WG heeft de vragen over de parkeersituatie in de Pastoriestraat een tijdje 'geparkeerd' om vervolgens te komen met onderstaande weloverwogen conclusies en aansluitende vragen aan uw college over de ontstane parkeersituatie. Het parkeren in de buurt van een woning is een onderwerp dat Oldenzalers direct in hun leefomgeving raakt. De bewoners van de Pastoriestraat hebben aangegeven dat ze erg graag terug willen naar de oude situatie van 'alleen' vergunningparkeren. Denk hierbij ook aan het parkeren door chronisch zieke mensen,...
lees meer
 
De jury van de BNG Bank Erfgoedprijs heeft Breda, Den Haag, Hoorn, Oldenzaal en Zutphen genomineerd om de beste erfgoedgemeente van 2017 te worden. De aanmeldingen van deze vijf voldeden aan een aantal belangrijke criteria, zoals een heldere visie op cultureel erfgoed met voldoende evenwicht tussen monumenten, tradities, musea, archieven, archeologie (indien van toepassing) en collecties. Ook lijken zij een goede aansluiting tussen erfgoed en andere beleidsterreinen te maken, zoals ruimtelijke ordening en toerisme. Innovatie en inspiratie scoren goed. Tenslotte...
lees meer

De uitgaven en inkomsten van de gemeente Oldenzaal zijn in evenwicht; de meerjarenbegroting is structureel sluitend voor de gehele planperiode 2017-2020. Er is binnen de begroting ruimte gevonden om belangrijke speerpunten uit het coalitieakkoord te realiseren.

Inwoners die meedoen

In 2016 is samen met partners binnen het sociale werkveld bepaald wat het doel is waaraan wordt gewerkt: “Inwoners die meedoen en daar waar nodig ondersteund worden en binnen hun eigen kunnen bijdragen aan de samenleving”. Het...

lees meer
Op woensdag 12 oktober 2016 hebben gemeente Oldenzaal, AT Groep, Meesterwerk en Timing een overeenkomst ondertekend met als doel het detacheren van mensen die moeilijk plaatsbaar zijn op de arbeidsmarkt. Doel van deze samenwerking in de vorm van de Detacheringstafel is dat deze kandidaten uiteindelijk duurzaam worden geplaatst bij reguliere werkgevers. De gemeente Oldenzaal ziet deze nieuwe werkwijze als een pilot-project. De pilot is op 1 oktober 2016 gestart voor de duur van een jaar. Kandidaten krijgen eerst een proefplaatsing voor twee maanden. Na de proefplaatsing krijgt de...
lees meer

Voor ons ligt opnieuw een onderdeel van een lastig dossier waarover wij als Raad een salomonsoordeel mogen uitspreken. Ik ga nu niet het gehele proces van de afgelopen jaren de revue laten passeren maar wil mij beperken tot de afgelopen periode. Er is een moment geweest waarop wij als raad ons min of meer hebben laten verleiden tot het vaststellen van een tiental uitgangspunten waaraan een nieuw in te dienen plan voor zorgwoningen diende te voldoen. Ik kies bewust de woorden “min of meer laten verleiden” omdat we indertijd, gegeven de situatie van toen, naar mijn mening te snel hebben...

lees meer
 
Zelden is een collegevoorstel zoveel besproken geweest als dit. Een plan waarover we het in de raad van april unaniem over 90% van alle punten eens waren. Dus 90 % bindt ons en over de laatste 10% hebben we het vanavond. De fractie van de Werknemersgroepering kan zich volledig vinden in het voorstel van het college om te kiezen voor variant 4. Zoals bekend gaat deze variant uit van een knip in de passage c.q. afsluiting van de passage Deurningerstraat zodanig dat daar een afzonderlijke winkelunit wordt geprojecteerd, georiënteerd op de Deurningerstraat. Onze keuze...
lees meer
 
De fractie van de WG heeft zich de afgelopen tijd goed verdiept in de nieuwe plannen rond de herontwikkeling van de voormalige vliegbasis Twente. Via diverse informatie- en bijpraatsessies van het ADT, de Buzztour op dinsdag 14 juni jongstleden met een afvaardiging van de gemeenteraad van Oldenzaal en ook tijdens een eigen rondgang met de fractie van de WG per fiets. Vanuit kansen voor Twente wordt het gebied gezien als een gebied met mogelijkheden, waarbij wordt uitgegaan van natuurontwikkelingsaspect en werkgelegenheidsaspect. Ook wij vinden beide ontwikkelingen...
lees meer
 
Voorzitter, tijdens het Politiek Forum had de fractie van de WG aangegeven dat dit voorstel conform door kon gaan naar de Raad, maar nu het toch een bespreekvoorstel is geworden wil onze fractie er ook nog wel iets over zeggen. Onze fractie kan instemmen met het voorstel zoals het hier ligt. Het is een uitvoeringsplan en wat onze fractie betreft ziet het er goed uit. Er wordt een eenmalig budget gevraagd van 450000 euro verdeeld over 4 jaar en dat zal dan structureel, jaarlijks...
lees meer

Pagina's