André de Boer: "Vinger aan de pols bij krediet revitalisering zwembad."

André de Boer: "Vinger aan de pols bij krediet revitalisering zwembad."

In het PF van 14-01 hebben we uitvoerig stil gestaan bij de risico’s en onzekerheden bij de kredietaanvraag voor het sportcluster Vondersweijde. Met name de onzekerheden met betrekking tot de bouwprijzen, de marktrisico’s, de BTW compensatie aanvraag en ook hoe hoog een post onvoorzien moet zijn geeft voor de raad nog geen uitsluitsel over het definitieve kredietbedrag voor de revitalisering van het sportcluster.
 
In het bijgestelde krediet is geen rekening gehouden met gestegen en/of stijgende bouwkosten o.a. vanwege marktwerking (druk op de bouw/aannemersmarkt en gestegen prijzen).  Is ook terecht omdat we gewoonweg nog niet weten wat deze stijgingen behelst. Wensen van de stakeholders, gebruikers en andere betrokkenen zijn nog niet geheel in kaart gebracht. We weten nog niet wat we willen honoreren, wat past binnen het budget en wat niet.
 
Het is een hoop geld. De WG snapt de bezorgdheid bij de andere fracties. Maar om nu al te spreken over tekorten of een gebed zonder eind gaat ons toch te ver.
 
Voorop staat dat we als raad in oktober 2017 een belangrijk, goed afgewogen besluit hebben genomen, namelijk behoud van een zwembad in Oldenzaal en gekozen is voor revitalisering en niet voor een beperkte renovatie of nieuwbouw. Een besluit dat staat.
We weten ook sinds oktober 2017 dat we het definitieve kredietbedrag nog niet kennen. Het huidige kredietvoorstel 3 zien we dan ook als een  financieel technische bijstelling van het krediet. Daarmee gaan we als WG akkoord.
 
Er komen nog een aantal kritische momenten waar we ook als raad nauw bij betrokken moeten zijn. Zeker als het gaat rondom het vaststellen van het ontwerpdocument en het aanbestedingsproces. De huidige kopgroep kan mooi in die taak voorzien.
 
Nadere uitwerking in de komende tijd is nodig om risico’s en onzekerheden meer in beeld en in het zicht te krijgen. Dan maar een paar keer het krediet aanpassen i.p.v. posten in de investeringsbegroting opnemen die twijfelachtig zijn. Als raad dienen we in dit geval ook onze controlerende taak goed in acht te nemen.
En als het krediet niet toereikend is moeten we bezuinigen. Leidend is dat we de toekomstige exploitatiebegroting niet uit de hand laten lopen. Het kan dus inderdaad zijn dat we noodzakelijke bezuinigingen en besparingen moeten doorvoeren. We kennen de hoogte daarvan niet op dit moment, maar we moeten er wel alert op zijn.
Tot slot een tip ter overweging.
 
 Afgelopen weekend stond in Binnenlands Bestuur een interessant artikel over aanbestedingen van onder andere een zwembad. Benadrukt werd om voortijdig in gesprek te gaan met de bouwers. De wereld tussen marktpartijen en gemeenten als het gaat om prijsinschattingen ligt op dit moment mijlenver uiteen. Inschrijvingen die 30 tot 40% boven het budget liggen zijn niet ongewoon. Dit komt ook door het lange ontwerpproces van de gemeente. In het artikel zijn ideeën aangedragen om in plaats van aan te besteden te komen tot een bouwteamovereenkomst waarbij alle partijen een voorlopig ontwerp uitwerken, bedenken wat het bod moet zijn en hoe er gebouwd gaat worden. Beter is misschien nog wel om met inschrijvende partijen om tafel te gaan zitten om te bespreken hoe de prijs kan worden verlaagd. De partijen kunnen eigen ideeën en expertise inbrengen.
 
Woordvoerder: André de Boer  Mail: a.deboer@oldenzaal.nl