Henk Winkelhuis: "Bombazijn kan Oldenzaal nóg mooier maken."

Henk Winkelhuis: "Bombazijn kan Oldenzaal nóg mooier maken."

Bij een lang proces past een lang verhaal. We hebben even wat citaten van partijen voor u op een rijtje gezet. Om de discussie van vanavond in het juiste perspectief te plaatsen, maar ook om te laten zien dat eigenlijk alle partijen “de neuzen dezelfde kant op hebben”. Op de website van de gemeente lezen we het volgende: “In 2016 is gestart met de voorbereidingen van de Stadstuinen. Dit zijn de tuinen van het Palthehuis, de tuin van Soer en de tuin rondom de Bombazijn. De wens is om de tuinen hun historische waarde terug te geven en ze zichtbaar en toegankelijk voor iedereen te maken. Door de drie tuinen met elkaar te verbinden ontstaat er hartje binnenstad een groene oase.
 
Op de site van Tourist info Oldenzaal lezen we bij Bombazijn: De Stichting Oldenzaalse Stadstuinen (S.O.S.) bestaat uit een groep Oldenzalers die zich bijzonder betrokken voelen bij het oude stadshart. Op de site van de Bombazijn lezen we: De historische Hanzestad Oldenzaal kent nog altijd de rijkdom van een eeuwenlang onbebouwde en grote stadstuin in het hart van de stad. De tuin bood voedsel tijdens lange periodes van belegering en is alleen al om die reden het koesteren meer dan waard. Daar komt bij dat het van een grote schoonheid is en bedoeld om het leven van iedereen in de breedste zin een beetje mooier te maken. En dan nog Rijkbouwmeester Pi de Bruijn: “Een bebouwd en een open gebied binnen de stadswallen, als een soort Yin en Yang. Dat is heel bijzonder in Nederland en wereldwijd ... bebouw het niet, maar bewaar het. Anders ben je de betovering kwijt.” Het betovert dus. In het Masterplan Binnenstad lezen we: “Om de historische dimensie van de binnenstad als leidraad te kunnen gebruiken moet een intimiteit, een kleinschaligheid, een levendigheid en afwisseling van activiteiten gecreëerd worden.
 
Binnenkort gaan we beginnen met de aanpak van de tuinen en wordt er weer een pareltje toegevoegd aan ons Stedke van plezeer. De drie tuinen gaan we met elkaar verbinden. De WG kan haast niet wachten. Met Oldenzaal Muzikaal hadden we al een mooi voorproefje. Via de Bombazijntuin naar de Palthetuin, vervolgens doór het Palthehuis naar de Sociëteittuin. Geweldig! En straks gewoon wandelend van de Paradijsstraat door de tuinen met het zicht op ‘n Oal’n Griez’n, via de Marktstraat naar tuin nummer 4: de Herdenkingstuin. Mooierwottutnie.
 
Of wel. Ja toch wel. Want er staat nog een pareltje aan te komen. Een aantal jaren al trekken gemeente en S.O.S. samen op. En nu staan we met z’n allen voor een belangrijk moment. We roepen nog even het forum van 5 februari van dit jaar in herinnering. Het college heeft na dat forum gedaan waar de raad om heeft gevraagd. Iedereen was enthousiast maar de sluitingstijden waren nog wel een discussiepunt. En juist dát discussiepunt ligt vanavond op tafel. Wethouder Renkema liet zich op 8 oktober tijdens het politiek forum ontvallen dat het voorstel van een sluitingstijd van 12 uur “gevoelsmatig” was. En dat blijft het. Ook vanavond. Als we kijken naar het citaat uit het Masterplan Binnenstad dat wij als raad hebben vastgesteld kunnen wij ons dat gevoel wel voorstellen: “Er moet een intimiteit, een kleinschaligheid, een levendigheid en afwisseling van activiteiten gecreëerd worden.” 
 
Maar nu komen we bij ons coalitieprogramma: “Verbinden door los te laten.” De WG ziet S.O.S. als een burgerinitiatief pur sang. Een groep enthousiaste mensen die op hún geheel éigen wijze een bijdrage leveren om zo als zij het zelf zeggen in de Bombazijntuin “het leven van iedereen in de breedste zin een beetje mooier te maken.” Waar ligt de grens?
 
De Bombazijn is op dit moment een plek met een heel eigen sfeer, een heel eigen karakter. Op geen enkele manier te vergelijken met de horeca op de Groote Markt. Die unieke eigen sfeer moet deze plek wat de fractie van de WG betreft behouden. De Bombazijn moet zich ook in de toekomst blijven onderscheiden. Juist dán heeft het een toegevoegde waarde voor onze stad. Dan hebben we niet een zoveelste pareltje, maar een ánder pareltje aan onze ketting. Wij geloven er in dat de mannen van S.O.S. hier in zullen slagen. 
 
Het is goed dat het college er voor heeft gezorgd dat er een raadsvoorstel ligt waardoor er vanavond duidelijkheid komt. Het heeft er voor gezorgd dat er door het bestuur van S.O.S. een handreiking is gedaan. Die handreiking is verwoord in het amendement zoals wij dat als WG ook mee indienen. En we weten dat er inmiddels ook al een gesprek gepland is met de wethouder. Wij vertrouwen er volledig op dat gemeente en S.O.S. samen verder optrekken, omdat ze immers samen hetzelfde doel hebben: Oldenzaal nóg weer een stukje mooier maken.
 
We hebben nog twee vragen die voor ons overblijven:
1.    Moet er in de toekomst juridisch gezien nog iets gebeuren? Nu is S.O.S. immers een stichting. Straks gaan er commerciële activiteiten plaatsvinden.
2.    Is er sprake van tijdsdruk? Bv. i.v.m. de bijdrage van de provincie?
 
Voorzitter. Zoals gezegd. Binnenkort gaan we starten met de aanpak van de tuinen. S.O.S. kan vol gas aan de slag om het financiële plaatje rond te krijgen. De WG hoopt van harte dat ze dat op zo kort mogelijke termijn gaat lukken, zodat we daadwerkelijk een groene oase in onze binnenstad krijgen.
 
Dank u wel.
 
De raad van Oldenzaal heeft bij dit punt het volgende amendement aangenomen:
 
Amendement van de fractie van de VVD betreffende agendapunt 6 “Sluitingstijd De Bombazijn". De raad van de gemeente Oldenzaal, bijeen in vergadering van 29 oktober stelt voor de tekst;
 
In het besluit:
 
waar staat:
“in het ten behoeve van De Bombazijn op te stellen bestemmingsplan een sluitingstijd van 24.00 uur te hanteren”.
 
te wijzigen in:
 1. “Wij stellen u voor om in het bestemmingsplan ten behoeve van De Bombazijn een sluitingstijd te hanteren als volgt:
  Zondag tot en met donderdag:
  - Terras sluit om 23.00 uur;
  - De deur dicht om 23.30 uur;
  - Bezoekers moeten het pand om 1.00 uur hebben verlaten.
Vrijdag tot en met zaterdag:
 • Terras sluit om 24.00 uur;
  - De deur dicht om 1.00 uur;
  - Bezoekers moeten het pand om 2.00 uur hebben verlaten.”
 1. Bij bovenstaande sluitingstijden moet in aanmerking worden genomen dat voor een waarborging van een blijvend aanvaardbaar woon- en leefklimaat voor omwonenden, het college ruimte krijgt om samen met de initiatiefnemers uit te zoeken of er een aanvaardbaar woon/leefklimaat overblijft.
 1. Voorwaarde voor het hanteren van bovenstaande sluitingstijden is dat (juridisch) wordt gewaarborgd dat de horecavoorziening (het proeflokaal) één geheel vormt met de bierbrouwerij. In het op te stellen bestemmingsplan zal De Bombazijn als – bierbrouwerij moet proeflokaal – geduid moeten worden.
Overwegingen:
De sluitingstijden van De Bombazijn af te stemmen op het oorspronkelijk karakter van dit initiatief.
 
Woordvoeder Henk Winkelhuis: h.winkelhuis@oldenzaal.nl