Jan Bekke: "Voor leefklimaat doorgaand verkeer binnenstad weren."

Jan Bekke: "Voor leefklimaat doorgaand verkeer binnenstad weren."

Het voorliggende Mobiliteitsbeleidsplan 2021 – 2025 is een heldere en duidelijke uiteenzetting van wat wij in de komende jaren op het gebied van verkeer, met de auto, de fiets, het parkeren etcwillen.
Een visie op het gebied van mobiliteit en tegelijk een routekaart voor de ontwikkeling van verkeerskundige vraagstukken.
 
Als je het hele document leest, komt zeker tot uiting en dit wordt ook in het plan vermeld dat alles valt en staat met het GEDRAG van de verkeersdeelnemers.
Waar de gemeente zorgt voor de materiele kant van de verkeersproblematiek – zie de hoofddoelstelling – dient daarom onzes inziens extra te worden ingezet op educatie en voorlichting.
 
Inmiddels zijn wij in het bezit gekomen van de inspraakreactie van Fietsersbond Oldenzaal.
De inbreng van deze organisatie is zeer waardevol. Het bevat tal van suggesties die zeker onze aandacht vragen. Ook hebben wij kennisgenomen van uw antwoord op deze inspraakreactie. 
Bij de uitwerking van beleidsplan in concrete uitvoeringsprojecten dient de inbreng van de Fietsersbond zeker betrokken te worden. Wij zijn blij met de toezegging dat de portefeuillehouder overleg zal hebben met de Fietsersbond om te bespreken hoe met deze inbreng wordt omgegaan.
In het politiek forum deed de portefeuillehouder al de toezegging richting de heer Van de Biggelaar dat de SOBO uitnodigingen mag verwachten bij uitwerkingen van verkeersknelpunten in de binnenstad. Naar onze mening kan ook de Fietsersbond aan deze overlegtafel plaats nemen.
 
Een van de overleg punten met de SOBO zal zijn de wens van de ondernemers om een uur vrij parkeren in te voeren. De discussie hierover loopt nog volop.
Wij hopen dat het overleg zal leiden tot een door alle partijen, zowel ondernemers als bewoners, gedragen visie waar we als raad me uit de voeten kunnen.
 
Maatregelen tegen het te hard rijden is een belangrijk aandachtspunt. Ook het omvormen van 50 km zones naar 30 km zones. Wij vinden dat een goede ontwikkeling maar vragen daarbij wel om een goed en adequaat handhavingsplan.
 
Het weren van het doorgaande verkeer door de binnenstad is voor ons een zeer belangrijk doelstelling. We moeten streven naar een routering via de Eektestraat. Dit verhoogd het leefklimaat in de binnenstad op alle fronten.
De nieuwe ontwikkelingen rond de verkeersregelinstallaties spreken hier ook over. 
De lopende studies naar maatregelen die de route via de Eektestraat optimaal maken zien wij met belangstelling tegemoet.
 
Gelukkig blijft een van noodzakelijke hobbels om het rijden door de binnenstad  te ontmoedigen bestaan.
Een wijs besluit van het college om de verkeerslichten ter hoogte van de Prossinkhof te handhaven.
 
Samenvattend voorzitter.
Een goede visie met vele uitvoeringsprojecten. Nog een lange weg te gaan en betrek de vele belangengroeperingen bij de uitvoering.