Jan Lempsink: "Pak deze verkeersonveilige situaties in Oldenzaal aan."

Jan Lempsink: "Pak deze verkeersonveilige situaties in Oldenzaal aan."

Verkeer is voor de WG een belangrijk agendapunt. Daarom zijn verkeersveiligheid en fietsvriendelijkheid speerpunten in het coalitieprogramma “Verbinden door los te laten”. Wij citeren: “We stellen extra budget beschikbaar om verkeersonveilige situaties in Oldenzaal aan te pakken. Het melden van knelpunten maken we eenvoudiger. Er wordt sneller duidelijk wat er wel en niet mogelijk is.” Laten we voorop stellen dat niet álle ongelukken voorkomen kunnen worden, aangezien deze helaas te vaak worden veroorzaakt door onoplettendheid van de verkeersdeelnemer(s). Daar zijn wij ons terdege van bewust. En wij weten even zeer hoe moeilijk het is om gedrag te veranderen. Toch vinden wij het onze plicht om Oldenzaal in ieder geval zo verkeersvriendelijk mogelijk te maken. 
Daarom vraagt de fractie van de WG nu dringend uw aandacht voor twee problematische verkeerssituaties.
 
Allereerst de situatie op de Lyceumstraat. Dinsdag konden wij lezen dat de situatie op de Lyceumstraat nog steeds problematisch is. De foto’s spraken voor zich. Vorig jaar is het kruispunt flink aangepakt waardoor de situatie is verbeterd, maar bij grote aantallen leerlingen blijft het natuurlijk een onveilige situatie. We hebben inmiddels vernomen dat binnen afzienbare tijd het kruispunt zal worden ingericht als schoolzone en dat er dus aan weerszijden van de kruising hoge palen komen te staan die weggebruikers er op  moeten attenderen dat zij een school naderen en alert moeten zijn op schoolgaande kinderen. Dat is een positieve ontwikkeling. Zoals bekend is het echter een grote wens van de WG dat de omgeving bij álle scholen wordt ingericht als schoolzone. Graag vernemen wij van het college de plannen hieromtrent. 
 
Een tweede situatie die wij onder de aandacht willen brengen is het ongeluk dat een dag later is gebeurd op de rotonde tussen de Leliestraat en de Oude Rondweg. Een aantal jaren geleden heeft de WG haar zorgen al uitgesproken over de situatie bij deze rotonde. Er zijn inmiddels de nodige aanpassingen geweest, maar ook hier blijft er in de onze ogen een verkeersonveilige situatie. Daarom doen wij u een dringende oproep om hier nog eens extra maatregelen te nemen. Wij begrijpen dat volledige verlegging van wegen of rotonde geen optie is. Wat wij wél graag zouden zien zijn extra visuele aanpassingen en waarschuwingen. Van eventueel fluorescerende borden tot “signalen” op het wegdek.Ook hier verzoeken wij het college om met spoed extra maatregelen te nemen. 
 
Naast voorgaande twee problematische verkeerssituaties zouden wij u willen vragen ook aandacht te geven voor het volgende. In het verlengde van de situatie op de Oude Rondweg en als mogelijke opvolger van de fantastisch fietsvriendelijke Ootmarsumsestraat vragen wij af of er een onderzoek gedaan kan worden naar de mogelijkheid om de voorrangssituatie ter hoogte van de kruising Busbaan / Oude Rondweg / Anjerstraat te wijzigen. Dat zou voor veel fietsers vanuit de wijk De Graven Es richting Anjerstraat vice versa betekenen dat zij voorrang hebben op het verkeer op de Oude Rondweg. En dat betekent een veiliger situatie, aangezien de Oude Rondweg nu welhaast uitnodigt tot het rijden met snelheden hoger dan 50 kilometer. Uiteraard zou zo’n aanpassing van de voorrangssituatie betekenen dat het kruispunt aangepast zal moeten worden. Bebording, haaientanden, wellicht andere bestrating? Dat laten wij graag aan de echte verkeersdeskundigen over. Daarom de vraag of het college bereid is om ook hier naar te kijken. Vanuit het oogpunt van een fietsvriendelijk Oldenzaal zou zo’n aanpassing een welkome aanvulling zijn op de eerder genoemde fietsvriendelijke Ootmarsumsestraat. De fractie van de WG is van mening dat alle drie punten naadloos passen in het coalitieprogamma waarin wij hebben afgesproken dat wij verkeersonveilige situaties aan zullen pakken. 
 
Woordvoerder: Jan Lempsink  Mail: j.lempsink@oldenzaal.nl