Murat Yildirim: "Echt alle mogelijkheden financiën Oldenzaal afwegen."

Kadernota 2021

De komende jaren hebben we een structureel probleem van ruim 2,5 miljoen Euro per jaar. En dat probleem moeten we samen oplossen! Dat doen we niet zo maar eventjes. Daar nemen we de tijd voor. We pakken de momenten om er samen met elkaar goed over na te denken. Het bespreken van deze kadernota is hier een uitstekend moment voor. We geven vanavond ons college kaders mee zodat de raad “in stelling wordt gebracht”, waardoor we bij de begroting van 2021 en verder weloverwogen keuzes kunnen maken.
 
We hebben tijdens het PF van 15 juni al aangegeven dat wij als WG vinden dat alles bespreekbaar moet zijn en dat we vervolgens keuzes zullen maken. Alles bespreekbaar betekent dat we de financiële consequenties in beeld willen hebben van de “grote brokken”. Hoeveel levert ons iets jaarlijks op als we het helemaal niet of maar voor een deel (versobert) gaan doen en wat zijn de consequenties? Of hoe kunnen we inkomsten verhogen? Welke “grote brokken” hebben we aan de inkomsten kant en wat zijn dan de consequenties als we ze voor een deel of voor een nog groter deel verhogen? Dus geen heilige huisjes te laten bestaan en niet werken met de kaasschaafmethode: kortom alles bespreekbaar maken en alle beleidsprogramma’s doornemen á la ander perspectief. Om fundamentele keuzes te kunnen maken moeten we naar onze mening dè kernvraag ónder alle andere vragen of juist de parapluvraag bóven alle vragen stellen.
 
Wat voor samenleving willen wij zijn? Vorig jaar hebben wij als WG regelmatig de term de “W”erkelijk “G”elukkige Oldenzaler gebruikt. Ons doel is en blijft om de Oldenzalers een stukje gelukkiger te maken. En met “de Oldenzalers” bedoelen we natuurlijk “álle Oldenzalers”. Volgens mij willen we dit allemaal. Als dat inderdaad ons doel is, dan is de volgende vraag de “hoe”vraag. “Hoe” krijgen we de Oldenzalers een stukje gelukkiger? Zeker in een tijd dat we moeten bezuinigen staat die vraag onder druk. Dan kruipen we dus al gauw in onze schulp. Stil zitten, niks zeggen, dan gaat het mij misschien wel voorbij. Maar niets doen is geen optie!
 
We hebben het in de afgelopen periode naar onze mening goed gedaan als raad en college. Kijk maar eens om je heen en kijk maar eens naar de gerealiseerde ambities uit ons coalitieprogramma. Oldenzaal is mooi en we blijven investeren in onze stad om het ook mooi en aantrekkelijk te houden. De gemiddelde Oldenzaler is op dit moment denken we best tevreden. Ons voorzieningenniveau is hoog. Ook al staat het onder druk. Pas geleden hadden we al even de discussie over de reden waarom jongeren soms kiezen voor omliggende steden als Enschede en niet voor Oldenzaal. Een plus voor Oldenzaal lijken de voorzieningen, de kleinschaligheid en de ligging te zijn. De laatste twee zijn zoals ze zijn, nummer één staat onder druk. Maar als we daar aan gaan tornen, gooien we het kind met het badwater weg. Minder voorzieningen, betekent minder aantrekkelijk, betekent minder jeugd, betekent uiteindelijk één groot bejaardentehuis, genaamd Oldenzaal. Conclusie één is dus: niet snijden in onze algemene voorzieningen en juist investeren in de aantrekkelijkheid van Oldenzaal. Hiervoor zien we kansen in de grondexploitatie en samenwerking tussen diverse gesubsidieerde instellingen. Wij zijn er van overtuigd dat deze twee punten op middellange termijn fiancieel winst zullen opleveren. Om dit te kunnen bekrachtigen hebben we drie moties.
· Motie 1 WG niet snijden in Oldenzaalse voorzieningen (ingetrokken, door oppakken college)
· Motie 2 WG beschikbaar stellen van bouwgronden uit de grondexploitatie (ingetrokken, door oppakken college)
· Motie 3 WG bevorderen samenwerking tussen gesubsidieerde instellingen (ingetrokken, door oppakken college)
 
En natuurlijk juichen we ook andere samenwerkingsverbanden van harte toe. Een goed voorbeeld is de SOBO en het feit dat deze op het punt staan samen te gaan met Oldenzaal promotie. Onlangs zijn we door de directeur de heer Jeff van den Biggelaar uitgebreid geïnformeerd over de ontwikkelingen
maar ook de financiële uitdagingen voor de komende jaren. Hiervoor hebben we afgesproken dat we na het ontvangen van de plannen tijdens de begrotingsbehandeling op terug zullen komen. Wij vertrouwen er op dat met deze samenwerking ook de verbinding tussen de binnenstad, de Woonboulevard Oldenzaal en het Hulsbeek een belangrijke boost zullen krijgen.
Ons volgende grote zorg is de kwetsbare groep in Oldenzaal. Steeds meer bekruipt ons het gevoel dat er een steeds groter gat ontstaat tussen de groep die het goed heeft en deze kwetsbare groep. Worden we daar gelukkiger van? Natuurlijk is het antwoord “nee”. Die groep die het minder goed heeft, zal zich roeren. Die worden onrustig. En terecht. Welvaart en welbevinden moet je verdelen. Ongelijkheid roept onvrede op. We weten allemaal wat dit betekent. We moeten dus ongelijkheid voorkomen. Dat betekent níet snijden in het sociaal domein/WMO. Dat zou namelijk die ongelijkheid alleen maar vergroten. Hiermee is de tweede conclusie getrokken: niet snijden in de voorzieningen SD/ WMO. Wel moeten we kritisch kijken waar we als raad inzicht en sturing kunnen krijgen op het SD. Hiervoor dienen we gezamenlijk een motie in. Als aanvulling hierop hebben we de volgende motie:
· Motie 4 WG niet snijden in preventieve maatregelen sociaaldomein (ingetrokken, zal mee worden genomen in Masterplan Sociaal Domein)
 
Blijft natuurlijk nog steeds de vraag hoe we dan “het gat gaan dichten”? De zwaarste schouders zouden in onze beleving de zwaarste lasten moeten dragen. Dat hebben we al eerder gezegd. Een grote groep Oldenzalers heeft het héél erg goed. We willen allemaal graag wonen in een stad waar we zien dat de mensen tevreden zijn, het liefst gelukkig. We willen geen onvrede en zijn tegen ongelijkheid. Dan is een goede mix tussen jong en oud en een goede verdeling van de lasten een voorwaarde.
Om dus gelukkig te kunnen blijven en gelukkig te kunnen blijven wonen, zit er maar één ding op. Dat we middelen vinden om die voorzieningen in stand te houden. In plaats van hopen op compensatie vanuit het Rijk en zoeken naar efficiëntiemaatregelen in al onze uitgaven moeten we vooruit kunnen kijken en fundamentele keuzes maken die zorgen voor meer structurele ruimte in de begroting van de komende jaren. Ook de toekomstige herverdeeleffecten gemeentefonds vragen van ons om nu al rekening hiermee te houden. Welke belastingen zouden ons helpen om structureel zo’n 2 miljoen euro aan inkomsten te genereren? En wat betekent dit dan voor elk huishouden? Hiervoor willen we van de portefeuillehouder financiën een toezegging om dit voor ons in kaart te brengen en in de besprekingen van sept/okt 2020 mee te nemen. (We weten inmiddels dat 1 % verhoging dus 75.000,- Euro oplevert. Als ik dus aan OZB jaarlijks 500 Euro kwijt ben betekent een verhoging van 1 % dat ik jaarlijks 5,- kwijt ben. Bij een verhoging van 10 %, voor 50,- per jaar dus, € 4,17 per maand, hebben we aan extra inkomsten ineens driekwart miljoen.) Hiervoor zien we kansen in de regionale samenwerking en hebben hiervoor de volgende motie:
· Motie 5 WG stimuleren regionale samenwerking (aangenomen)
 
Met bovenstaande hebben we als WG geprobeerd om kaders mee te geven zodat we in de komende maanden een goede discussie met elkaar kunnen voeren ter voorbereiding op de begrotingsbehandeling 2021. We moeten het doen door te verbinden en samen de schouders er onder te zetten. Onze slogan blijft: Samen staan we sterk!
Als laatste: willen we als WG onze dank en complimenten uitbrengen aan al onze gemeentelijke medewerkers die zich in de afgelopen maanden bijna bovenmenselijk hebben ingezet om onze inwoners zo goed mogelijk van dienst te zijn, in het bijzonder onze mensen van het sociaaldomein en sport.