Motie WG over huishoudelijke ondersteuning.

Motie WG over huishoudelijke ondersteuning.

Motie van de fractie van WG over huishoudelijke ondersteuning
Indiener: Henk Winkelhuis  Mail Henk
Aangenomen door: WG, CDA, VVD, PvdA en D66
 
De raad van de gemeente Oldenzaal, in vergadering bijeen op maandag 21 september 2020.
 
Constaterende dat:
 1. de raad (raadsbreed) op 1 juli 2020 een motie heeft aangenomen om als raad meer grip te krijgen op het sociaal domein;
 1. de uitgaven in het sociaal domein een belangrijk onderdeel uitmaken van de begroting en de uitgaven nog steeds toenemen door onder andere het door het rijk in het leven geroe-pen abonnementstarief in het kader van de Wmo;
 1. gemeenten daarmee binnen de WMO niet de mogelijkheid hebben om een inkomens- of vermogenstoets te doen op de ondersteuningsmaatregelen die we toekennen in het ka-der van de WMO.
Overwegende dat:
 
 1. huishoudelijke ondersteuning op dit moment ondergebracht is binnen de WMO;
 1. gemeenten op grond van de Wmo 2015 verantwoordelijk zijn voor de ondersteuning van mensen die “niet in staat zijn zelfstandig een gestructureerd huishouden te voeren”(art.
1.1.1 en 2.1.1. Wmo 2015);
 1. in de Wmo 2015 geen concrete definitie is gegeven van een gestructureerd huishouden maar dat het o.a. gaat om: “het schoon en op orde houden van het huishouden“ en; “het kunnen beschikken over schoon beddengoed en schone kleding”. (Daarnaast staat in de toelichting omschreven wat kan worden verstaan onder het voeren van een gestructu-reerd huishouden);
 1. binnen de WMO algemeen gebruikelijke voorzieningen niet gefinancierd worden. Dit roept de vraag op of o.a. het schoon en op orde houden van het huishouden en het kun-nen beschikken over schoon beddengoed en schone kleding niet als algemeen gebruike-lijk in Nederland aangemerkt dient te worden;
 1. eenieder een eigen verantwoordelijkheid heeft t.a.v. zijn eigen huishouding en hiervoor primair verantwoordelijk blijft;
 1. er situaties kunnen zijn waar sprake is van beperkingen in de algemeen dagelijkse zelf-redzaamheid in een huishouding, waarbij de financiële draagkracht niet toereikend is om het schoon en op orde houden van het huishouden en het kunnen beschikken over schoon beddengoed en schone kleding financieel te kunnen regelen. Dit de doelgroep is die we vanuit de gemeente kunnen ondersteunen door verstrekkingen in het kader van bijzondere bijstand.
Roept het college op om:
 
 1. samen met de overige Twentse gemeenten in gesprek te gaan met het Rijk en de Tweede Kamer met als doel:
 1. huishoudelijke ondersteuning als algemeen gebruikelijke voorziening c.q. ondersteuning aangemerkt te krijgen en daarmee uit het takenpakket van de WMO te halen;
 1. landelijk de hiermee gepaard gaande financiële budgetten over te hevelen van de Wmo naar de bijzondere bijstand;
 1. tussen het Rijk en de gemeenten nadere afspraken te maken over de wijze waarop huishoudelijke ondersteuning als algemeen gebruikelijke voorziening geborgd wordt in het kader van verstrekkingenbeleid bijzondere bijstand.
Aldus getekend 21 september 2020