Murat Yildirim: "Gaat ons om verbinden in Oldenzaal bij begroting 2019."

Murat Yildirim: "Gaat ons om verbinden in Oldenzaal bij begroting 2019."

Verbinden door los te laten. Voorzitter, het is een bijzonder jaar. We hebben in maart de gemeenteraadsverkiezingen gehad. Onze inwoners hebben hun stem uitgebracht. We hebben een nieuwe raad en een nieuwe college. Er is een coalitieakkoord op hoofdlijnen vastgesteld met als werktitel: “Verbinden door los te laten” en vóór de zomer hebben wij de kaders aan het nieuwe college meegegeven voor het opstellen van de programmabegroting 2019 en de planperiode 2018-2022.
 
De uitwerking en het geweldige resultaat liggen nu ter bespreking voor ons. Voordat we ingaan op de inhoud willen we de ambitie die is uitgesproken in het coalitieprogramma Verbinden door los te laten onderstrepen: Onze ambitie voor de periode 2018-2022 is om een steentje bij te dragen aan het geluk van de Oldenzalers en ervoor te zorgen dat we enorm trots zijn op onze stad. Want wat hebben we veel in Oldenzaal om trots op te zijn, wat hebben we het toch eigenlijk mooi voor elkaar in onze stad! Als je op het internet op Oldenzaal surft en al die prachtige plaatjes voorbij ziet komen ben je toch meteen verkocht? En wij wonen hier middenin. Logisch dat we de “Glimlach van Twente” zijn. Iedereen is van harte welkom!
 
We hebben natuurlijk ook andere tijden gekend. In de afgelopen jaren hebben bijna alle Oldenzalers helaas moeten voelen hoe we moesten bezuinigen op diverse beleidsterreinen. Gelukkig is het tij deels gekeerd. Met de nodige zorgen rondom het sociaal domein zoeken we naar een balans tussen investeren in onze stad en behoud van voldoende spek op de botten. En zoals het er nu naar uit ziet is dit ons voor de komende 4 jaar goed gelukt. Onze complimenten voor een ieder die hieraan heeft bijgedragen.
 
Voorzitter,

Verbinden in de Wijk

 
Oldenzaal is een compacte stad met veel diversiteit in de wijken. Elke wijk is uniek en kent haar eigen uitdagingen en behoeften. Zuid Berghuizen is niet te vergelijken met de Essen en de Graven Esch niet met de Thij. De binnenstad krijgt momenteel de nodige aandacht. Daar zijn we blij mee. Maar daarnaast is voor onze fractie één ding duidelijk: we moeten voorál óók investeren in onze wijken. Om te beginnen willen we als WG één wijk in het bijzonder benoemen waar we met spoed echt aan de slag willen:  de wijk de Thij.
 
In deze wijk hebben we het gebied bij de Vondellaan met ongekend veel potentie. Een plek waar kansrijke initiatieven de ruimte moeten krijgen voor het creëren van nog meer leefbaarheid in deze wijk. Een plek waarbij ‘ontmoeten’ voor jong en oud het kernwoord moet zijn. En wat zou het dan mooi zijn als er een gezamenlijke richting ontstaat waarbij de inwoners van de wijk, en ja .. ook initiatiefnemers als Vondelpark 2.0 aan zet zijn als het gaat om de verdere invulling. Een wijkplan dat nóg meer wonen, ontmoeten, beleven, zorg, bewegen, ondernemerschap en het ‘samen zijn van een wijk’ gaat bundelen. Om dit te concretiseren dienen we een motie (verbeteren sociale cohesie wijk de Thij) in en vragen we het welzijnswerk een belangrijke spin in het web te zijn om dit proces op gang te brengen.
 
Daarbij zou het, naar ons idee, óók goed zijn als er een zichtbaar logische verbinding ontstaat, bijvoorbeeld in de vorm van een wandelpad, tussen het gebied rondom de Zonnestraal, Paal 12 en het Vondelpark. Het groene gebied aan de Vondellaan heeft de potentie in zich om er een mooi park van te maken, waar ontmoeten, verbinden, bewegen en beleven centraal staan. We willen het college vragen om voor dit gebied bij de Vondellaan een masterplan te maken waarin alle zojuist genoemde aspecten een plaats krijgen. Een soort masterplan met financiële vertaling en een meerjarenplan voor de, eventueel gefaseerde, uitvoering.
 
Verbinden op de fiets
 
Zoals u merkt verbinden we graag mensen met elkaar maar ook de wijken onderling. En dit kan op diverse manieren maar het liefst doen we dit op de fiets.
Onze waardering gaat allereerst uit naar de herinrichting van de fietsstraat Ootmarsumsestraat en de aansluiting richting binnenstad. Gevolg van dit succes is dat veel Oldenzalers dit beleid graag doorgetrokken zien naar meerdere straten, om Oldenzaal nog fietsvriendelijker te maken.
 
Verbinden tussen wijken

Voor onze fractie is de Hyacinthstraat een volgende uitdaging. En met name het gedeelte tussen Primulastraat, onder de rondweg door tot aan de Vondellaan, waarbij het tunneltje wordt voorzien van een lichtstraat zodat iedereen er met een veilig gevoel gebruik van kan maken.   

En, er speelt hier nog meer. Gaan we voor miljoenen het aangrenzend zwembad renoveren en de openbare ruimte niet? Hier ligt een kans die we moeten benutten. We roepen het college op om het hele openbare gebied er bij te betrekken. De parkeerplaatsen, het openbaar groen, de uit de kluiten gewassen bomen en een nieuwe fietsstraat. Maak werk met werk. Of te wel 1 + 1 = 3. Graag willen we van het college de toezegging dat dit idee wordt opgepakt en vertaald gaat worden in een concreet plan.
 
Verbinden aan de stad

Als WG willen we graag onze huidige inwoners blijven binden aan onze mooie stad. We zouden het als fractie zeer op prijs stellen om op korte termijn met elkaar van gedachten te wisselen over de uitkomsten van de verschillende rapportages over de woningbouw voor de toekomst. Ondank het collegebesluit van afgelopen week (m.b.t. stimuleren bouw sociale woningen) staan we blijkbaar aan de vooravond van sloop van een groot aantal woningen. De cijfers geven ons reden tot ongerustheid voor met name de doelgroepen ouderen en jongeren. De vraag is voor wie moeten we gaan bouwen? Zijn het de jongeren, de starters, zorg- en/of levensbestendige woningen, moeten we centreren of juist spreiden over de wijken? Als fractie willen wij twee belangrijke items benoemen. Steeds vaker horen we verhalen over de verkoop van woningen uit de sociale sector aan particuliere investeerders. Is het mogelijk om ons een inzicht te geven van de aantallen en de mogelijkheden om dit te voorkomen, zodat de woningen bestemd blijven voor de doelgroep waarvoor ze gebouwd zijn?

 
Een tweede item is het tegen betaalbare prijs kunnen blijven wonen in Oldenzaal, in het bijzonder de jongeren voor zowel koop als huur. We horen regelmatig dat een huurwoning in Oldenzaal relatief veel geld kost. Ook onze jongeren willen graag in Oldenzaal blijven wonen. Gelukkig hebben velen een redelijke baan, maar vallen daardoor (net) binnen een andere huurprijscategorie. Dan is een bedrag rond de €700 soms €800 per maand véél om te betalen als je net bent gaan werken, en toch graag zou willen huren. Kopen is vaak net een stap te vroeg. Het is moeilijk, zo niet onmogelijk om al een hypotheek te krijgen. Wij willen de wethouder oproepen om met de WBO in gesprek te gaan om te zoeken naar ruimte en mogelijkheden om goedkoper te kunnen huren zodat we meer jongeren kunnen binden aan Oldenzaal.
 
Duurzaam verbinden

Het klinkt misschien raar, maar ook duurzaamheid verbindt ons. Duurzaamheid gaat inmiddels dwars door alle beleidsterreinen heen en is een vast onderdeel van plannen geworden. Diverse initiatieven zetten we samen op voor een duurzame gemeente. Elk kleine beetje draagt hieraan bij. Vele sportverenigingen maken gebruik van gemeentelijke sportaccommodaties welke (nog) niet zijn voorzien van led verlichting. Vervanging van de traditionele verlichting door led verlichting levert op termijn zowel voor de vereniging als gemeente voordeel op. Om de sportverenigingen niet direct met deze extra kosten te confronteren stellen wij voor om in kader van de duurzaamheid te zoeken naar financiële ruimte en mogelijkheden binnen de gereserveerde budgetten voor duurzaamheid (bv uit de stimuleringsmaatregelen van 8 ton) om alle traditionele verlichting bij diverse verenigingen te vervangen door led verlichting.

 
Verbinden door Zorg(en)

We blijven met z’n allen aandacht vragen voor het sociaal domein en benoemen ook nu hier weer onze zorgen. Alles wat met mensen en (extra) zorg te maken heeft gaat ons als WG aan het hart. Besturen blijft voor ons mensenwerk. Investeren in mensen gaat nog steeds boven stenen. Door preventief op te treden doet Oldenzaal het, op dit moment, nog steeds goed ten opzichte van vele andere gemeenten. De term 'dagkoers' als het gaat om zorggelden vanuit het Rijk is regelmatig gevallen, dus dan weten wij wat ons te doen staat. We hebben daarbij het beginsel budgettair neutraal zorg verlenen (gelden vanuit het Rijk) los gelaten. Hierbij is en blijft preventie onlosmakelijk basis en uitgangspunt van goede zorg. Met preventie verbinden we zorg, cultuur, onderwijs, sport .. eigenlijk bijna alles, als het maar iets met goede zorg voor onze mensen te maken heeft. Korte lijntjes (1 aanspreekpunt) en vroegtijdige signalering! Wij willen dan ook dat het college hier actief op in blijft zetten, wetende dat preventie nu eerst geld gaat kosten en uiteindelijk zich zal “terugverdienen”.
 
Verbindplaatsen Bruisende schoolkantines

Preventie is wel de rode draad door het coalitieprogramma. Dat begint al bij de inzet voor vroeg signalering. Zo zijn er nu al jongerenwerkers actief in en om de scholen zelf. Zoek de jongeren op, spreek ze aan. En doe dat niet op een kantoor, maar daar waar ze ook normaal vaak te vinden zijn. Wij zijn van mening dat binnen het voortgezet onderwijs meer dan ooit een 'brede school'- gedachte moet ontstaan. En juist hier is in de ogen van de WG nog een wereld te winnen. Immers, na een uur of drie staan vier grote schoolgebouwen bijna leeg. Leerlingen worden nog net niet naar buiten “geveegd”, maar echt welkom zijn ze niet meer. De deur moet op slot! Maar wat is dan voor veel jongeren het alternatief? Vaak zijn beide ouders aan het werk. Soms nodigt de situatie thuis niet uit om snel naar huis te gaan. Hoe mooi zou het dan zijn dat de school een soort “tweede thuis” kan zijn. Iedere kantine zou een 'huiskamer' van de school moeten zijn. Een plek waar jongeren willen zijn en zich welkom voelen, waar ze kunnen leren, ontmoeten en ontspannen. Daarom wil de fractie van de WG d.m.v. een motie (bruisende schoolkantines) eenmalig een bedrag van € 25.000,- uit de reserves sociaal domein beschikbaar stellen om samen met impuls en de schoolbesturen een plan op te stellen hoe we de schoolkantines nog beter in kunnen zetten voor onze jeugd.

 
Stadspromotie

Oldenzaal staat bekend als ‘De Glimlach van Twente’ en dat is niet voor niets. Er valt immers altijd wel wát te beleven! Als Hanzestad kennen we een rijke historie en wij zijn er door de jaren heen in geslaagd deze historie steeds beter te combineren met onze kleinschalige en sfeervolle binnenstad. In de verschillende kunstwerken en citymarks die in de stad te vinden zijn komt dit helemaal tot uitdrukking en erg dichtbij. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de Stadspomp in de Steenstraat, de stadsbeiaardiers Toon en Karel Borghuis op de Ganzenmarkt, de dames van Oranje in de Beatrixstraat en de Wever aan de Steenstraat.

Onlangs is de directe omgeving van ons Boeskoolmenneke aan de Spoorstraat volledig vernieuwd. Een geweldig geheel waarbij het stadswapen in de bodem is geplaveid en zelfs lichtpunten zijn aangebracht om dit werk ook ‘s avonds bij te schijnen.
 
De WG zou graag zien dat we dit doorzetten naar andere kunstwerken. Alhoewel het lastig is om een goede inschatting hiervoor te maken willen wij middels een motie (promoten kunstwerken in de openbare ruimte) een bedrag van € 25.000 beschikbaar stellen voor het promoten van de bestaande kunstwerken in de openbare ruimte. Hiermee vragen we de stavaza van alle werken in kaart te brengen, mogelijk werken op te knappen en na te denken over wat nog mist. Zo maken we onze stad nóg mooier!
 
Voorzitter,
 
Samen, mét elkaar, hebben we een fantastische stad en een geweldig sociaal netwerk in Oldenzaal opgebouwd. We kunnen niet vaak genoeg benoemen en onderstrepen hoe belangrijk en waardevol dit is. Bij deze willen we nogmaals onze grote waardering en dank uitspreken aan al die mensen die dag in dag uit op welke manier dan ook hieraan bijdragen of zorg en hulp verlenen in Oldenzaal.
We sluiten onze bijdrage af. Niet met de wijze woorden van Confucius, maar heel gewoon met Loesje: Waarom moeilijk doen als het samen kan.
 
Woordvoerder: Murat Yildirim  Mail: m.yildirim@oldenzaal.nl