Murat Yildirim: "Keuzes maken en zeker investeren in Oldenzaal."

Murat Yildirim: "Keuzes maken en zeker investeren in Oldenzaal."

Als WG blijven we vasthouden onze ambities uit het coalitieprogramma. We blijven inzetten op preventie in het sociaal domein. We blijven investeren in de stad en zetten onze stad niet op slot. Wij zorgen ervoor dat onze stad een aantrekkelijke stad blijft om te wonen. Dit ondersteunen we door onze gezamenlijke moties (motie demografisch onderzoek, motie organisatie, motie verlaging OZB verhoging, motie grip op sociaal domein). We vragen aandacht voor huisvesting van jongeren, nemen de demografische ontwikkelingen mee in de vorming van ons toekomstperspectief en betrekken onze maatschappelijke partners in de uitdaging waarvoor we met z’n allen staan. Op deze wijze voldoen we met de beoogde oplossingsrichtingen nog steeds aan onze ambitie: we dragen een steentje bij aan het geluk van de Oldenzalers en zorgen ervoor dat we enorm trots zijn op onze stad!

“Onze ambitie voor de periode 2018-2022 is om een steentje bij te dragen aan het geluk van de Oldenzalers en ervoor te zorgen dat we enorm trots zijn op onze stad. Want wat hebben we veel in Oldenzaal om trots op te zijn, wat hebben we het toch eigenlijk mooi voor elkaar in onze stad!” Zo zijn we onze algemene beschouwingen van november afgelopen jaar begonnen. We gaven aan dat we andere tijden hebben gekend en hebben onze zorgen uitgesproken over de financiële druk in het sociaal domein. In de bijeenkomsten van 'Boeskoolhart, Boost jouw binnenstad' hebben we mogen ervaren hoe trots wij daadwerkelijk mogen zijn op onze stad en we met z’n allen moeten blijven investeren in deze fantastische stad.

De tijd tikt zoals altijd door en de ontwikkelingen gaan verder. Het zijn op dit moment geen zorgen meer die wij en met ons ook vele andere gemeenten benoemen rondom de financiële situatie in het sociaal domein, maar het is een noodkreet geworden om hulp. Het water staat ons allen aan de lippen. Gelukkig wordt door het rijk enigszins gehoor gegeven aan deze oproep. Maar helaas is het maar een druppel op de gloeiende plaat en nooit genoeg. We krijgen wel de lasten maar nog te weinig de lusten van het sociaal domein mee vanuit het Rijk. We missen de juiste financiering om het welzijn van diegenen die het echt nodig hebben te kunnen betalen.

Dit heeft tot gevolg dat we opnieuw onze broekriem moeten aanhalen en er alles aan moeten doen om het geheel tot een goed einde te brengen. Door de grote financiële uitdagingen die voor ons liggen moeten we de komende jaren opnieuw scherp aan de wind zeilen. Met de kaasschaafmethode halen we het helaas niet en moeten we met elkaar kijken hoe het ons wel gaat lukken.

Wij horen op dit moment bij de gemeenten met de laagste woonlasten. Graag willen we dit ook zo houden. Het is duidelijk dat de consequenties van onze maatregelen onvermijdelijk voor alle inwoners van Oldenzaal merkbaar zullen zijn. Het is noodzakelijk om een realistisch en totaal maatregelenpakket samen te stellen waarbij de lasten zoveel mogelijk verdeeld worden in de diverse beleidsterreinen en onze inwoners. Met de voorstellen die nu voor ons liggen wordt dit grotendeels gerealiseerd. We ontkomen helaas niet aan het verhogen van de OZB, maar willen de pijn bij onze inwoners toch beperken. Hiervoor hebben we een motie ingediend om de voorgestelde extra OZB-verhoging van 5% bij stellen naar 2.25%.

Dat er helaas pijn is en de pijn verdeeld moet worden is een feit, dat we ons zorgen maken over de stijgende kosten in het sociaal domein en maatregelen moeten treffen is een feit, maar al met al zorgen we ervoor dat ons gemeentelijk huishoudboekje op orde blijft en een juiste balans tussen inkomsten en uitgaven behouden blijft.

Woordvoerder Murat Yildirim  Mail Murat