WG, CDA en VVD over samen werken aan Oldenzaal (midtermreview)
Murat Yildirim: "Echt alle mogelijkheden financiën Oldenzaal afwegen."
Jan Bekke en Henk Winkelhuis: "Maak historie Oldenzaal zichtbaar."
WG: "Samen staan we sterk in Oldenzaal tijdens coronacrisis."
Actuele informatie Coronavirus (COVID-19).
Motie aandringen afbouwen verhuurdersheffing aangenomen.
“Kijk op de wijk, De Thij 9.1” aangeboden aan het Oldenzaalse college.
WG: "Zorgen om spoedzorg huisartsenposten in Twente."

Nieuws

 
Voorzitter, beste collega-raadslieden, de discussie over vluchtelingen, asielzoekers, gelukszoekers, mensensmokkelaars is op dit moment in volle gang. Waar leggen we, bijna letterlijk, de grens. De motie “kinderpardon” wordt soms meegenomen in deze discussie. Dat is niet terecht.
 
Het is goed dat we hier in de openbaarheid over dit thema met elkaar kunnen spreken. In vrijheid. Dat we hier iets van mogen vinden. In de zogenaamde “wortelingswet” wordt een zorgvuldige kindregeling uitgewerkt voor kinderen die langer dan 8 jaar en légaal...
lees meer
Meneer De voorzitter, we zitten op een zeilboot waar heel groot de naam 'Transities' op staat.  Langzaam maar zeker worden de zeilen gehesen, zodat wij vanaf  1 januari 2015 volop in de wind kunnen varen om zorgvuldig de nieuwe doelgroepen vanuit Jeugdzorg, Participatiewet en de Wet Langdurige Zorg (voormalig AWBZ) /Wmo op te kunnen vangen. Het mag duidelijk zijn dat het rijk nog steeds niet de duidelijkheid geeft die de gemeenten nodig hebben. Op landelijk niveau zijn de wetten nog niet vastgesteld. Het rijksbeleid omvat nog veel onduidelijkheden, zowel qua planning als...
lees meer
 
Groene “fiets” golf Ossenmaatstraat-Eektestraat. In een eerder stadium heeft de WG fractie het college gevraagd de Verkeersregelinstallaties (VRI) op de kruispunten Enschedesestraat-Eektestraat en de Enschedestraat-Lossersestraat fiets vriendelijk af te stellen. Op 1 mei jongstleden is de groene golf in het traject Ossenmaatstraat / Eektestraat in werking getreden en hiermee het laatste onderdeel van het project ‘rijbaanverdubbeling Eektestraat’ gerealiseerd.
 
De WG fractie heeft na de realisatie van de groene golf de situatie ter...
lees meer
 
Op maandagavond 12 mei heeft Rob Christenhusz het coalitieakkoord 2014-2018 op hoofdlijnen namens WG, CDA en GroenLinks gepresenteerd aan de Oldenzaalse gemeenteraad. Het akkoord draagt de naam 'Anders kijken, nieuwe kansen'.
 
Het coalitieakkoord 'Anders kijken, nieuwe kansen' lezen klik hier...
lees meer
 
De WG heeft een brief aan het college van B&W van Oldenzaal gestuurd: Betreft: olieopslag Marssteden. Geacht college,Naar aanleiding van de problemen die ontstaan bij de ondergrondse opslag van olie in het...
lees meer
 
Bij onze brief van 16 oktober 2013 hebben wij het college aandacht gevraagd voor de verkeerssituatie op de mini-rotonde Oude Rondweg / Leliestraat mede als gevolg van de gebruikte  steile inritblokken. De WG heeft de burgerparticipatie hoog in haar vaandel staan. Met name in ons verkiezingsprogramma...
lees meer
 
Mondelinge vragen van de WG fractie t.b.v. Vragenuur d.d. 22 april 2014. Aanleiding: Met ingang van 17 maart 2014 is de inzameling van KVM Kunststof Verpakking Materiaal in Oldenzaal gestart. De doelstelling is om zoveel mogelijk kunststofmateriaal uit het restafval te scheiden en apart in te zamelen. ...
lees meer
 
'Bruggenbouwer die mensen verbindt', dat is de titel van het artikel over WG-raadslid Murat Yildirim dat staat in de brochure 'Ere wie ere toekomt'. Murat brengt vanaf 1999 als initiatiefnemer en medeorganisator de dialoog tot stand tussen moslims en christenen in Oldenzaal. Hij organiseert onder meer gesprekavonden over de islam en het christendom. Daarnaast is hij als gespreksleider betrokken bij projecten voor en door jongeren met verschillende culturele achtergronden. Murat was medecoördinator tijdens de bouw van de nieuwe moskee in zijn stad. Sinds 2006 is hij...
lees meer
 
Agendapunt 9; Voorstel tot het beschikbaar stellen van een krediet ten behoeve van de implementatie Top-Craft-groen binnen Stadswerken. Voorzitter, De fractie van de WG zou graag een praktijkgerichte toelichting krijgen van de portefeuillehouder op twee van de drie genoemde kredieten. Waar verlenen we een krediet aan bij bijvoorbeeld de werkzaamheden aan de Lübeckstraat en het Nivongebouw? Mijn fractie wil bijvoorbeeld weten welke verbouwingsmaatregelen reeds en in de toekomst, naast...
lees meer
 
Oldenzaal keert zich definitief tegen de komst van een burgerluchthaven op Vliegveld Twente. Voor de gemeenteraadsleden was dreigende kap van duizenden bomen en het tegenvallende aantal banen dat een vliegveld zou opleveren de druppel. In een extra vergadering riepen raadsleden buurgemeenten maandagavond op om samen op te trekken tegen een commerciële luchthaven. De ontwikkeling van het luchthavengebied gebeurt door de gemeente Enschede en de...
lees meer

Pagina's