WG draagt met trots nieuwe naam Wij Geven om Oldenzaal.
WG vraagt college om gratis mondkapjes voor minima in Oldenzaal.
Motie WG over huishoudelijke ondersteuning.
Willy Oosterwijk geïnstalleerd als raadslid WG Oldenzaal.
WG doet mee aan De Grote Oldenzaalse Quiz! Jullie toch ook?
Jan Lempsink: "Sociale Zaken was de vijver waarin ik het liefst viste.”
Nestor Jan Lempsink (WG) neemt afscheid na een halve eeuw politiek.
Lid worden van de WG?

Nieuws

Hierbij de reactie van de WG op de 3e financiële Burap. In deze rapportage wordt aandacht gegeven aan de ontwikkelingen binnen het sociaal domein.
De WG spreekt haar zorgen uit over de stijgende kosten binnen dit domein. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de geprognosticeerde kosten voor de ambulante jeugdzorg...
lees meer
De WG Oldenzaal vraagt de aandacht van het college voor de aanbesteding zorg van Samen 14. Het blijkt dat de 12 aangesloten gemeentes van Samen 14 de komende jaren in zee gaan met zorgorganisaties waar twijfels over zijn. Victorie en Take Care. De WG betwijfelt of het zorggeld dat gespendeerd wordt wel terecht komt bij de mensen die de extra zorg nodig hebben. Het sociaal domein is al vele jaren één van de speerpunten van de gezamenlijke Oldenzaalse politiek. Alle partijen zijn het er over eens dat iedereen in Oldenzaal de zorg moet krijgen die hij of zij verdient. Iedereen  hoort...
lees meer
De WG Oldenzaal vraagt de aandacht van het college voor de Oldenzaalse stadsideeën. Al eerder is aandacht gevraagd voor een RolstoelVriendelijkToilet, nu vraagt de WG Oldenzaal aandacht voor het stadsidee voor het beschilderen van schakelkasten. Dit StadsID is positief ontvangen op 15 mei 2017. De WG Oldenzaal vindt het tijd dat het college actie onderneemt om dit idee te realiseren. Op 15 mei 2017 heeft Clara Welhuis in het politiek forum haar idee over het...
lees meer
Verkeer is voor de WG een belangrijk agendapunt. Daarom zijn verkeersveiligheid en fietsvriendelijkheid speerpunten in het coalitieprogramma “Verbinden door los te laten”. Wij citeren: “We stellen extra budget beschikbaar om verkeersonveilige situaties in Oldenzaal aan te pakken. Het melden van knelpunten maken we eenvoudiger. Er wordt sneller duidelijk wat er wel en niet mogelijk is.” Laten we voorop stellen dat niet álle ongelukken voorkomen kunnen worden, aangezien deze helaas te vaak worden veroorzaakt door onoplettendheid van de verkeersdeelnemer(s). Daar zijn wij ons terdege van...
lees meer
 
De WG Oldenzaal ontvangt regelmatig vragen van inwoners over de mogelijkheid om (sport)accommodaties binnen de gemeente Oldenzaal online te kunnen reserveren. Binnen veel andere gemeenten is dat al mogelijk, echter nog niet binnen de gemeente Oldenzaal. Met het oog op de toenemende digitalisering heeft de WG Oldenzaal het college een brief gestuurd met een aantal vragen over een online reserveringssysteem. ...
lees meer
 
Ruimtelijke Ordening kent vele kanten. Als gemeenteraad dienen wij alle belangen tegen elkaar af te wegen op basis van wettelijke uitgangspunten en jurisprudentie van hogere goedkeurende instanties. Dat onze besluiten lang niet altijd ieders instemming heeft mag helder zijn. Bij de zijingang van deze raadzaal hangt een spreuk in oud Nederlands die daarop wijst. Vertaald in het hedendaagse Nederlands: “Zeg mij, wie kan het zo maken dat iedereen tevreden is!” Nu wij vanavond moeten beslissen over...
lees meer
 
In het hele land zien we allerlei uitvoeringen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, waaronder in het onderwijs, de overheid en de zorg. Zo ook dus bij de Regio Twente. Concreet betekent dit een formatie-uitbreiding bij de regio Twente om dit nieuwe beleid uit te kunnen voeren: 2,5 fte (kosten...
lees meer
 
Geacht college, huisvesting en woningbouw zijn twee thema’s die we de laatste tijd met vaste regelmaat voorbij zien komen. Terecht, aangezien vooral zíj medebepalend zijn voor het beeld en de toekomst van een stad. We hebben gezien dat het aantal inwoners in Oldenzaal de komende jaren, wellicht, iets zal dalen. Daarom komt er een onderzoek naar de woonwensen van jongeren. Zo’n onderzoek juicht de fractie van de WG uiteraard toe. 
 
Gelukkig zijn er ook in onze stad positieve ontwikkelingen en wordt er op meerdere plekken flink...
lees meer
 
Geacht college, verkeer is voor alle politieke partijen in Oldenzaal een belangrijk agendapunt. Logisch ook natuurlijk, want het gaat ons echt állemaal aan. We zijn blij dat we op 20 september een informatieavond hebben over de aanpak van de Thorbeckestraat. We zijn zeer benieuwd naar de plannen die er zijn. We weten allemaal dat deze straat een belangrijke ader vormt voor de doorstroming van het verkeer van de N343 (Weerselo) en de N736 (Rossum, Ootmarsum).
 
Zoals bekend zet de fractie van de WG zich in voor het ontmoedigen van het...
lees meer

Wij gaan graag persoonlijk met u in gesprek. Wij nemen rustig de tijd voor dat wat u zou willen bespreken. Hebt u een persoonlijke vraag of een suggestie voor uw wijk en/of Oldenzaal? Mogelijk kunnen we uw vraag beantwoorden of uw suggestie tot uitvoering brengen. Via onderstaande contactgegevens kunt u een afspraak maken met de WG. U kunt ook een afspraak maken via het ...

lees meer

Pagina's