Murat Yildirim: "WG gaat voor 'Verbinden' bij Kadernota 2022 Oldenzaal."
Mike Oude Remmerink: "Ik stop als raadslid, gekozen voor de liefde."
Jan Bekke: "Wij zijn voor 21 woonzorg-eenheden aan de Carmelstraat."
Marijke Egbers: "Wij gaan voor een toegankelijk zwembad in Oldenzaal."
Petra Weideveld: "Participatie, samenwerking en communicatie bij RES."
Petra Weideveld: "Voor een vitale binnenstad bij detailhandelsvisie."
Petra Weideveld: "Onderzoek vuurwerkbeleving juichen wij toe."
WG: "Met het overlijden van Gerry Heuvels een dierbaar lid verloren."

Nieuws

Verzoek om uitdelen nestkastjes voor aanpak eikenprocessierups. De WG Oldenzaal vraagt de aandacht van het college van de gemeente Oldenzaal voor de aanpak van de eikenprocessierups.  Al eerder zijn daar door de WG vragen over gesteld, maar daarop is nog geen reactie ontvangen. In Hardenberg zijn gratis nestkastjes uitgedeeld, mogelijk dat de gemeente Oldenzaal dit goede voorbeeld over kan nemen. Met plaatsing van nestkastjes worden natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups naar de eikenbomen gelokt wat erg preventief werkt tegen de rupsen.
Met belangstelling...
lees meer
Verbinden door los te laten. Voorzitter, het is een bijzonder jaar. We hebben in maart de gemeenteraadsverkiezingen gehad. Onze inwoners hebben hun stem uitgebracht. We hebben een nieuwe raad en een nieuwe college. Er is een coalitieakkoord op hoofdlijnen vastgesteld met als werktitel: “Verbinden door los te laten” en vóór de zomer hebben wij de kaders aan het nieuwe college meegegeven voor het opstellen van de programmabegroting 2019 en de planperiode 2018-2022.
 
De uitwerking en het geweldige resultaat liggen nu ter bespreking voor ons....
lees meer
De vragen van Richard Koopman, namens meerdere inwoners van het gedeelte vanaf het fietspad Oude Lemseloseweg van de Seinelaan, waren duidelijk aan raadslid Mike Oude Remmerink. Kunnen de parkeervakken in de Seinelaan breder worden, zodat ook dit gedeelte van de laan nog verkeersveiliger en parkeervriendelijker gaat worden? En kunnen de huidige bomen en hagen aangepakt worden? Hierdoor ontstaat er uniformiteit met de andere gedeeltes van de Seinelaan. Genoeg reden op dit ter plekke te ervaren. Conclusie: Hier moeten we echt mee aan de slag, want de andere gedeeltes van de...
lees meer
Bij een lang proces past een lang verhaal. We hebben even wat citaten van partijen voor u op een rijtje gezet. Om de discussie van vanavond in het juiste perspectief te plaatsen, maar ook om te laten zien dat eigenlijk alle partijen “de neuzen dezelfde kant op hebben”. Op de website van de gemeente lezen we het volgende: “In 2016 is gestart met de voorbereidingen van de Stadstuinen. Dit zijn de tuinen van het Palthehuis, de tuin van Soer en de tuin rondom de Bombazijn. De wens is om de tuinen hun...
lees meer
Hierbij de reactie van de WG op de 3e financiële Burap. In deze rapportage wordt aandacht gegeven aan de ontwikkelingen binnen het sociaal domein.
De WG spreekt haar zorgen uit over de stijgende kosten binnen dit domein. Speciale aandacht wordt gevraagd voor de geprognosticeerde kosten voor de ambulante jeugdzorg...
lees meer
De WG Oldenzaal vraagt de aandacht van het college voor de aanbesteding zorg van Samen 14. Het blijkt dat de 12 aangesloten gemeentes van Samen 14 de komende jaren in zee gaan met zorgorganisaties waar twijfels over zijn. Victorie en Take Care. De WG betwijfelt of het zorggeld dat gespendeerd wordt wel terecht komt bij de mensen die de extra zorg nodig hebben. Het sociaal domein is al vele jaren één van de speerpunten van de gezamenlijke Oldenzaalse politiek. Alle partijen zijn het er over eens dat iedereen in Oldenzaal de zorg moet krijgen die hij of zij verdient. Iedereen  hoort...
lees meer
De WG Oldenzaal vraagt de aandacht van het college voor de Oldenzaalse stadsideeën. Al eerder is aandacht gevraagd voor een RolstoelVriendelijkToilet, nu vraagt de WG Oldenzaal aandacht voor het stadsidee voor het beschilderen van schakelkasten. Dit StadsID is positief ontvangen op 15 mei 2017. De WG Oldenzaal vindt het tijd dat het college actie onderneemt om dit idee te realiseren. Op 15 mei 2017 heeft Clara Welhuis in het politiek forum haar idee over het...
lees meer
Verkeer is voor de WG een belangrijk agendapunt. Daarom zijn verkeersveiligheid en fietsvriendelijkheid speerpunten in het coalitieprogramma “Verbinden door los te laten”. Wij citeren: “We stellen extra budget beschikbaar om verkeersonveilige situaties in Oldenzaal aan te pakken. Het melden van knelpunten maken we eenvoudiger. Er wordt sneller duidelijk wat er wel en niet mogelijk is.” Laten we voorop stellen dat niet álle ongelukken voorkomen kunnen worden, aangezien deze helaas te vaak worden veroorzaakt door onoplettendheid van de verkeersdeelnemer(s). Daar zijn wij ons terdege van...
lees meer
 
De WG Oldenzaal ontvangt regelmatig vragen van inwoners over de mogelijkheid om (sport)accommodaties binnen de gemeente Oldenzaal online te kunnen reserveren. Binnen veel andere gemeenten is dat al mogelijk, echter nog niet binnen de gemeente Oldenzaal. Met het oog op de toenemende digitalisering heeft de WG Oldenzaal het college een brief gestuurd met een aantal vragen over een online reserveringssysteem. ...
lees meer
 
Ruimtelijke Ordening kent vele kanten. Als gemeenteraad dienen wij alle belangen tegen elkaar af te wegen op basis van wettelijke uitgangspunten en jurisprudentie van hogere goedkeurende instanties. Dat onze besluiten lang niet altijd ieders instemming heeft mag helder zijn. Bij de zijingang van deze raadzaal hangt een spreuk in oud Nederlands die daarop wijst. Vertaald in het hedendaagse Nederlands: “Zeg mij, wie kan het zo maken dat iedereen tevreden is!” Nu wij vanavond moeten beslissen over...
lees meer

Pagina's